Gästkrönika:

"Stoppa över­be­skatt­ningen av Sve­ri­ges bi­lister!"

GÄSTKRÖNIKA. En över­väl­digande ma­jo­ri­tet av Sve­ri­ges be­folkning är be­roende av bilen för att kun­na ta sig till jobbet, till sko­lan, för att handla och leva ett vär­digt liv.

Att äga och an­vända en bil är inte bil­ligt men of­tast nöd­vän­digt för att få var­dags­pus­slet att gå ihop. Mån­ga fö­re­ta­ga­re är helt be­roende av bilen för att kun­na dri­va sitt fö­re­tag. De­ras an­ställda be­höver an­vända bilen för att ta sig till jobbet och ut till kunder. Hög­re skatter för­sämrar fö­re­tagens kon­kur­rens­kraft.

Re­ger­ingen har höjt skat­ten på die­sel och ben­sin flera gånger. Nya re­gler från års­skif­tet in­ne­bär att skat­ten kommer att höjas per au­to­ma­tik var­je år. Den­na in­dex­höj­ning kommer inom kort leda till att Sve­ri­ge får de dyraste ben­sin- och die­sel­priserna i Eu­ro­pa.

Re­ger­ingen vill även chock­höja for­dons­skatten för nya bilar. Bland de bilar som kommer att drabbas hårdast in­går stor­säl­ja­re från Vol­vo som får en för­dubblad, el­ler till och med tre­dubblad for­dons­skatt med de nya re­glerna.

De största för­lo­ra­rna är dock äga­re av lätta last­bilar, efter­som re­ger­ingens för­slag bara tar hän­syn till bräns­le­för­bruk­ning och inte till bräns­le­ef­fek­ti­vi­tet. En lätt last­bil kan vara bräns­le­snål i för­hållande till sin stor­lek men kommer på grund av for­donets vikt ändå dra mer bräns­le jäm­fö­rt med en li­ten per­son­bil. För­slaget kommer där­för slå hårt mot bland an­nat hant­ver­ka­re och an­dra fö­re­ta­ga­re som be­höver lätta last­bilar i verk­sam­heten.

Den nya for­dons­skatten fö­re­slås trä­da i kraft i juli 2018. I sep­tem­ber sam­ma år in­fö­rs en ny kör­cy­kel i EU. Bil­bran­schen tror att den nya kör­cy­keln kan höja de of­fi­ci­ella ut­släpps­ni­våerna så myc­ket som 30 pro­cent för vissa bilar. Att ändra skat­te­satserna in­nan de nya kol­di­ox­id­ni­våerna är fast­ställda vi­sar hur oge­nom­tänkt re­ger­ingens för­slag är.

Bilen är ett ar­be­ts­verk­tyg för fö­re­ta­ga­re och livs­vik­tig för alla svenskar som bor utan­för de största städerna. Av de oli­ka trans­ports­lagen är det bara bi­listerna som fi­nan­sierar sina sam­hälls­kost­nader.

Fö­re­ta­ga­re och an­ställda som be­höver bilen i ar­be­tet har of­tast in­get al­ter­na­tiv. Utan bilen stag­nerar fö­re­tagen, med följden att det blir mi­ndre skat­te­pengar att för­dela i väl­färden.

Släng för­slaget om höjd for­dons­skatt i pap­pers­korgen. Stoppa den au­to­ma­tiska in­dex­höj­ningen av driv­me­dels­skatterna. Stoppa över­be­skatt­ningen av Sve­ri­ges bi­lister!

Publicerad 23 August 2017 13:00

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag