Debatt:

Lägg ned bostadsplanerna för norra Varamon

INSÄNT

. Lalandias miljöpåverkan måste kompenseras, menar Naturskyddsföreningen i Motala.

Detaljplanerna för Lalandias omtalade upplevelse- och vattenland i Varamon har presenterats. Enligt bedömning kommer verksamheten ge ca 300 nya jobb och drygt en halv miljon besökare. Investeringen på över en miljard kronor är i nutid den största i Sverige inom besöksnäringen. Naturskyddsföreningen i Motala anser att det är ett politiskt ansvar att bedöma etableringens möjligheter och risker. Lyckas man nå de mål man satt upp för etableringen innebär detta en stärkt ekonomisk hållbarhet.

All ny markexploatering innebär dock miljöpåverkan. Därför måste fokus vara att minimera de negativa konsekvenserna. Mycket attraktiv mark kommer att tas i anspråk och trafiken kommer öka avsevärt.

I pågående media-debatt om Lalandia saknas ett helhetsperspektiv, där Varamovikens hela landskap beaktas. En så kraftig exploatering med stor miljöpåverkan i södra Varamon måste balanseras. Ekologisk, social och kulturell hållbarhet måste stärkas i området. Det krävs en rejält tilltagen kompensation för att nationellt satta klimat- och miljömål ska uppnås.

I Sverige lever vi som om vi om vi hade 4 planeter enligt WWFs Living Planet Report. Både målen för klimatet och den biologiska mångfalden är överskridna. Det är hög tid att något händer. Motalas politiker kan bidra genom att tänka om och lägga ned bostadsplanerna för Bromma, Kärsby och Djurkälla. Dessa områden är riksintressen för naturvård, turism, rekreation och friluftsliv. Från Varamon via Bromma och Kärsby når man Djurkällaplatån med sitt unika isälvsdelta som är riksintresse för geologin. Den nedre delen av Kärsbyån och hela Varamoviken är Natura 2000-område samt vattenskyddsområde. Kommunen köpte g:a E-lux-området i Bromma, som i huvudsak består av lövskog klassat som högt naturvärde.

På välkomstskylten står: ”För den naturintresserade är stigen som går i området ett eldorado. Här finns ett rikt fågelliv och många ovanliga lavar och mossor som trivs i den orörda miljön” – skäl nog för att avsluta bostadsplanerna. Det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” syftar till att uppnå en hållbar utveckling i den byggda miljön, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det är dags att Motala kommun tar klimat- och miljömålen på allvar.

Motala har de allra bästa förutsättningarna att utveckla en natur- och kulturturism som många kommuner skulle avundas. Med en mer än halv miljon besökare per år till Motala borde väl våra unika riksintressen och fantastiska naturlandskap gynna både Lalandia och lokal besöksnäring? Vi uppmanar alla att stödja vårt krav att kommunen kompenserar miljöpåverkan som Lalandias etablering medför, genom att lägga ned bostadsplanerna för norra Varamon och samtidigt upprätta ett naturreservat för g:a E-lux-området med dess skog med höga naturvärden.

Naturskyddsföreningen i Motala, styrelsen

genom Rolf Ström, ledamot

Publicerad 05 April 2018 13:35

Östgötatidningens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag