Ny fart genom Mjölby

MJÖLBY.

Syftet är en tryggare och säkrare trafikmiljö. Skänninge och Mantorp har fått nya hastighetsskyltar tidigare, nu gäller även ny fart genom Mjölby.

Av
Pernilla Alsén

Till följd av Trafikverkets rekommendationer har Mjölby kommun infört ett nytt hastighetsgränssystem som bygger på hastigheter i steg om 10 kilometer i timmen; från 30 upp till 120 kilometer i timmen. För Mjölby kommuns del är det 30, 40 och 60 kilometer i timmen som gäller. Det betyder att den tidigare 50-begränsningen fasats ut medan 70-skyltarna kommer att behållas på de yttre ringlederna Eldslösaleden, Ryttarhagsleden och Vetagatan.

Beslutet om de nya hastigheterna togs i kommunfullmäktige redan 2012, därefter har alla gator inventerats och analyserats utifrån en rad olika aspekter, som trafiksäkerhet, tillgänglighet för biltrafik, räddningstjänst och kollektivtrafik, stadens karaktär, trygghet och miljö. Förslaget som togs fram samråddes med allmänhet, organisationer och myndigheter och uppdaterades därefter. Kommunen har också byggt om vissa gator för att anpassa dem till de nya hastigheterna.

Så här förklarar Mjölby kommun på sin hemsida hur man bestämt vilken hastighet som ska gälla på respektive gata:

Gångfartsområde eller gågata:

Områden och gator där det är tätt mellan målpunkterna och med en tät strid av korsande fotgängare eller cyklister. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför biltrafiken som har en begränsad framkomlighet.

30 kilometer i timmen:

I bostadsområden och på gator där gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik.

40 kilometer i timmen.

I industriområden, på bussgator, vissa matargator , de större gatorna och huvudlederna där det är blandtrafik. Gång- och cykeltrafikanterna har oftast en separerad bana men korsar både på ordnade passager och spontant.

60 kilometer i timmen:

På de stora infartslederna där gång- och cykeltrafikanter är separerade och där passagerna enbart sker på ordnade passager.

Räddar liv

Enligt Trafikanalys, som utrett effekterna av sänkt bashastighet genom tättbebyggt område, skulle fem liv om året kunna räddas om alla gator med hastighetsbegränsning 50 kilometer i timmen sänktes till 40.

Publicerad 16 June 2018 00:00