Området

Området "Motala Gamla Verkstad" kommer att se annorlunda ut på sikt. Karta: Motala kommun

Planer för Gamla Motala Verkstad

Området kan utvecklas till bostäder och lokaler för evenemang

MOTALA. Motala kommun och Serneke Produktutveckling har haft ett flertal möten där området "Gamla Motala Verkstad" diskuterats. Kommunens ambition är att hela området ska utvecklas med till exempel bostäder och lokaler för evenemang.

Av
Carolina Fransson

Den 18 juni tar kommunstyrelsen i Motala beslut om att teckna en avsiktsförklaring med Serneke Produktutveckling AB gällande fastigheten Motala Verkstad 1 eller "Gamla Motala Verkstad" som området kallas.

– Vår ambition är alltid att tänka nytt och hållbart med hänsyn till områdets karaktär. Vi ser stora möjligheter att skapa något unikt av Gamla Motala Verkstad, säger Krister Johansson, vice VD på Serneke Projektutveckling i ett pressmeddelande.

Ett förslag till avsiktsförklaring har nu arbetats fram som ger Serneke exklusiv rätt fram till nyår 2019 att utreda förutsättningarna för exploatering av området. Fastigheten består av ca 51 000 kvadratmeter mark och det finns idag flera byggnader på området.

– För oss har det varit viktigt att hitta en seriös intressent som är medveten om att fastigheten har ett stort kulturhistoriskt värde, och att all byggnation inom området kommer att ske med hänsyn till detta. Jag ser mycket positivt på att just Serneke är intresserad av att få liv i ”Gamla Motala Verkstad” genom att teckna en avsiktsförklaring med oss, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Om kommunstyrelsen godkänner förslaget till avsiktsförklaring kommer en gemensam projektgrupp att skapas för att driva projektet vidare enligt de uttalade intentionerna för området. För att möjliggöra för bostäder inom området behöver en ny detaljplan upprättas, eftersom nuvarande detaljplan från 2013 inte tillåter bostadsbyggande. En utredning kring markföroreningar behöver också genomföras, där det är möjligt att ansöka om statligt stöd för att finansiera marksanering.

Publicerad 12 June 2019 11:14