Många barn med separerade föräldrar har växelvist boende.

Många barn med separerade föräldrar har växelvist boende. Foto: Adobestock

Så upplever barn växelvist boende

Fungerar bäst om barnet har nära relationer till båda föräldrarna

SVERIGE.

Hur växelvist boende för barn med separerade föräldrar fungerar hänger ihop med hur nära relation till föräldrarna som barnet har, enligt en ny avhandling.

Av
Sarah Bernshed

Att bo växelvis hos separerade föräldrar fungerar bäst om barnet har inflytande över sin boendeform och har nära relationer med båda föräldrarna. Detta enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet i vilken flera områden som har betydelse för hur barn upplever sin familjemodell har identifierats.

– Många av barnen som deltog i studien hade en stark längtan att dela vardagslivet med båda föräldrarna men bara om de hade en nära och god relation med var och en av dem. Om relationen till någon av dem var dålig försvann incitamentet till att bo växelvis, säger Rakel Berman, författare till avhandlingen "Barns röster om växelvis boende. Vardagsliv, familjepraktiker och nära relationer" och fil.dr. i socialt arbete vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Rakel Berman har intervjuat 20 barn och unga i åldrarna 9–17 om hur de tycker att det fungerar att bo växelvis hos separerade föräldrar, det vill säga att barnet delar sin tid lika mellan två föräldrars hem.

Djupa konflikter mellan föräldrarna resulterade inte enbart i en press för barnet, utan också i rigida boendearrangemang där föräldrarna inte tog hänsyn till barnets behov och önskemål

Enligt det aktuella pressmeddelandet visar studiens resultat att det är viktigt för barnen att bli lyssnade på och att de behöver ha möjlighet att få tycka till när det gäller olika beslut kring hur växelboendet anordnades.

– Djupa konflikter mellan föräldrarna resulterade inte enbart i en press för barnet, utan också i rigida boendearrangemang där föräldrarna inte tog hänsyn till barnets behov och önskemål, säger Rakel Berman.

– Tidigare har många utgått ifrån att barn och föräldrar behöver bo tillsammans på heltid för att behålla en nära relation men så behöver det inte vara. Flera deltagare i studien uppgav att de tillbringar mer tid med sina föräldrar nu efter separationen och att detta var något positivt. De reflekterade mer kring familjerelationer och tog inte varandra för givet.

Faktorer som förflyttningar mellan hemmen och närhet till skola och kompisar hade enligt studien också stor betydelse för hur det växelvisa boendet upplevdes.

– Vardagslivet med växelvis boende omfattar många sidor, positiva såväl som negativa. Hur barnen upplever utformningen av växelboendet förändras dessutom ofta över tid, säger Rakel Berman.

Publicerad 27 October 2019 00:00